Zásady ochrany osobních údajů

Základní informace
Správce osobních údajů
účinné od 1. října 2020

Milí zákazníci!

My, společnost Bespoken.cz s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 077 04 151, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 109348, jsme správce vašich osobních údajů, které současně zpracováváme v souvislosti s provozováním webu www.bespoken.cz.

I. Jaké osobní údaje zpracováváme

 1. Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Pokud si u nás objednáte košili, nebo jiné zboží (dále souhrnně jen „košile“), potřebujeme od vás údaje, které jsou v objednávkovém procesu označené jako povinné (jedná se zejména o vaše míry, jméno a příjmení, doručovací adresu).
 2. Pokud bychom tyto údaje neměli, nemohli bychom Vám košili správně ušít a doručit. Dále potřebujeme vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám zašleme potvrzení objednávky, které zároveň slouží jako potvrzení uzavřené kupní smlouvy.
 3. Pokud se na nás obrátíte, budeme vaše osobní údaje uvedené v této komunikaci také zpracovávat.
 4. Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.
  Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod). Automaticky zpracováváme rovněž i tzv. cookies.

II. Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

 1. Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s Vámi vůbec mohli uzavřít kupní smlouvu. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom Vám vyrobili košili a tu řádně doručili. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje výrobní, fakturační a doručovací.
 2. Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom Vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.Ze stejného právního důvodu Vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.
 3. Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak Vám můžeme obchodní sdělení zaslat (popř. Vám v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského účtu nebo nás kontaktujete napřímo.

III. Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 1. Nákup zboží: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.
 2. Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
 3. Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském účtu, můžete košile jednoduše objednávat. Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit.
 4. Marketingová činnost: e-mailová obchodní sdělení Vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského účtu nebo nás napřímo kontaktujete.
 5. Zákaznická hodnocení zboží: poté, co u nás nakoupíte košili, můžete být požádáni o její ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy.
 6. Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

IV. Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

 1. Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by Vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.
 2. Platební karty: naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.
 3. Obchodní sdělení: v případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem či prostřednictvím SMS zprávy) nebo telemarketingu můžeme k rozesílce či telefonním hovorům využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.
 4. Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

V. Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

 1. V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.
 2. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu, po kterou budete mít uživatelský účet na našem webu, nebo do odvolání takového souhlasu.
 3. V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu nebo nás přímo kontaktujete.
 4. Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).
 5. Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi dále obvykle 5 let po doručení zboží. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

VI. Zabezpečení osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.
 2. Velmi nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme.
 3. Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

VII. Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

 1. Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).
 2. Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Můžete zde mazat, resp. měnit základní informace o vaší osobě a měnit nastavení ohledně zasílání obchodních sdělení (popř. se z odběru obchodních sdělení odhlásit) apod. případně nás můžete napřímo kontaktovat (prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na našem webu).
 3. V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat napřímo kontaktovat (prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na našem webu). Z důvodu urychlení opravy vašich osobních údajů a vašeho komfortu však doporučujeme upravit si své osobní údaje ve svém uživatelském účtu.
 4. Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystavené faktuře. Údaje na faktuře je možné změnit jen pokud jste zboží ještě nepřijal/a a nezaplatil/a.
 5. Můžete nás požádat, abychom Vám zaslali přehled vašich osobních údajů. Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:
 6. Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů.
 7. Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů.
 8. Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů.
 9. Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy.
 10. Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování.
 11. Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás.
 12. Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za Vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).
 13. Upozorňujeme, že stěžejní informace o vaší platební kartě nejsou ukládány u naší společnosti, ale u naší platební brány. Proto tato data nelze z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou jste platbu prováděli.
 14. S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:
 15. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány.
 16. Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování.
 17. Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů.
 18. Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně.
 19. Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis.
 20. Jedná se os. údaje dětí mladších 16 let.
 21. Pro uplatnění práva na výmaz osobních údajů nás kontaktujte prosím napřímo (prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na našem webu).
 22. Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést napřímo (prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na našem webu).
 23. Pokud (a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, (b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
 24. V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).
 25. Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete vše řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na našem webu.

Nebaví vás formality?udělejte si radši košili